REGLAMENT DE MATRICULACIÓ EN LES ACTIVITATS DEL CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA

Art. 1. Ordenació i organització del període de matrícula. Correspon a la direcció del centre l’ordenació i l’organització del període de matrícula de cada curs. Aquesta ordenació tindrà en compte un procés de reserva de matrícula per a l’alumnat del centre i un procés de preinscripció, segons les places no cobertes en reserva, per a l’alumnat de nova incorporació.

Art. 2. Normes de matrícula per a l’àrea de música

a) Ordre de matriculació. Se seguiran aquests tres criteris:

I. Primer l’alumnat amb reserva i després l’alumnat de nou ingrés.

II. Per a cada bloc (reserva-nou ingrés) se seguirà l’ordre següent:

1. L’alumnat que haja cursat iniciació instrumental al Jardí Artístic 7 té reserva d’eixe instrument per a 1r de Conservatori.

2. Alumnat de 1r de Conservatori.

3. Alumnat de 2n de Conservatori.

4. Alumnat de 3r de Conservatori.

5. Alumnat de 4t de Conservatori.

6. Alumnat que cursaran una assignatura de pràctica instrumental col·lectiva (Creació Musical, Iniciació a la música moderna, conjunts musicals, Música de cambra…) i la d’instrument individual.

7. Alumnat menor d’edat que només cursen l’assignatura d’instrument individual.

8. Adults que cursaran una assignatura col·lectiva i la d’instrument individual.

9. Adults que només cursen l’assignatura d’instrument individual.

III. Dins d’una mateixa categoria del número II, l’alumnat tindrà la preferència següent:

1. Els més menuts sobre els més majors (tenint en compte com a referència temporal només l’any de naixement).

2. Per a la mateixa edat, ordenats alfabèticament pel primer cognom a partir de la lletra triada per sorteig abans del començament del procés de matrícula.

b) Faltes d’assistència. L’alumnat que acumule més d’un 20% de faltes no justificades en l’especialitat instrumental al llarg del curs perdrà el dret a la reserva de plaça. Podrà optar a continuar com a alumne entregant el full de preinscripció.

c) Reserva de plaça. L’entrega del document de reserva de plaça només suposa la reserva d’una plaça en l’especialitat que estiga estudiant i d’acord amb l’oferta formativa del centre, en cap cas suposa la reserva d’un horari i un professorat determinat.

d) Assignatura d’instrument. Sols podran cursar assignatura d’instrument sense acompanyar-la d’altres assignatures teòriques o pràctiques de caràcter col·lectiu les persones que

1. acrediten un títol d’ensenyances musicals elementals i la seua participació en una agrupació col·lectiva com l’Agrupació Filharmònica Borrianenca.

2. estiguen cursant o hagen conclós el grau professional o superior de música

3. estiguen cursant les assignatures teòriques o pràctiques d’una altra especialitat instrumental

4. persones que per motius de diversitat funcional acreditada siga convenient adaptar l’oferta formativa i currículum de les activitats

5. persones que es matriculen amb el curs començat, de forma provisional, i no siga possible matricular-los en cap cicle curricular de l’oferta formativa

e) Assignatura d’instrument de 60 min. L’alumnat de l’Escola de Música tindrà 40 minuts de classe instrumental individual. Si hi ha disponibilitat horària en l’especialitat, places i informe favorable d’aprofitament del professor, l’alumnat podrà ampliar a 60 minuts. En cas de molta demanda se seguirà l’ordre de prioritat següent:

1. Estar cursant ensenyances professionals o superiors de l’especialitat.

2. Tindre el títol professional o superior de qualsevol altra especialitat.

3. Cursar altres assignatures al Centre.

4. Ordre a partir de la lletra de la matrícula del curs corresponent.

e) Iniciació a l’instrument (alumnat menor de 8 anys). Les vacants per a cursar iniciació instrumental estaran supeditades a l’existència de places una vegada finalitzat el procés de matrícula.

Art. 3. Admissió d’alumnat fora de termini. Excepte per al conservatori de música que s’atindrà a allò que disposa la normativa educativa, si existeixen places de l’activitat sol·licitada serà possible la matriculació fora de termini, excepte que justificadament i per motius pedagògics la incorporació de nou alumnat supose una pertorbació del normal desenvolupament de l’activitat.

Art. 4. Persones amb diversitat funcional. L’oferta formativa i currículum podran adaptar-se a persones amb diversitat funcional si fóra necessari.