Què és l’Escola Artística d’Estiu?

És una iniciativa cultural de temps lliure desenvolupada per l’equip docent del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana.
Amb un professorat especialitzat en dansa creativa i expressió corporal, rítmica musical i tècniques plàstiques i destinada a xiquets i xiquetes de 4 (nascuts l’any 2015) a 14 anys, és una escola d’estiu molt lúdica i diversa, amb tallers de tot tipus i eixides que permeten a l’alumnat conéixer altres llocs de la província i tenir noves experiències de desenvolupament personal.
El resultat és un apropament lúdic i sense complexos ni prejudicis a les arts. Un apropament que no exigeix cap coneixement previ i que ens permet viure-les com a part quotidiana de les nostres vides, compartir amb altres companys i companyes i passar un mes de juliol ben entretingut.

Què ofereix ?

Aquesta escola d’estiu, com correspon a aquesta època, parteix del joc per aprendre i viure la MÚSICA, la DANSA , la CERÀMICA o la PINTURA. De dilluns a dimecres, els diferents tallers impartits per professorat especialitat conformen la part principal de l’activitat. Els dijous i els divendres aprofitem bé per a fer eixides culturals i recreatives i conéixer llocs i persones (parcs naturals, museus, oficis…) que ens mostren les coses que es fan i tenim al voltant, bé per organitzar jocs i gimcanes que ens permeten eixir de la rutina i desenvolupar altres destreses.
Les activitats estan orientades a l’EDUCACIÓ EN VALORS, la cooperació i participació, la convivència i el desenvolupament personal dels participants.

A qui s’adreça?

A xiquets i xiquetes entre 4 (nascuts en 2015) i 14 anys.
S’organitzaran en grups diferenciats segons l’edat, amb un màxim de 16 alumnes per grup.
Plaçes limitades

Horari i duració

De l’1 al 26 de juliol, de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h, ampliant-se en cas necessari per a realitzar eixides culturals, les quals es comunicaran amb anterioritat a les famílies.

Cost

200 euros el curs complet. Els que es matriculen a l’abril poden fraccionar el preu en 3 pagaments; els que es matriculen al maig poden fraccionar el preu en 2 pagaments.

Lloc de realització

Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana. Carrer Sant Pere Pasqual s/n, 12530 Burriana.
Instal·lacions

El CMA disposa d’un edifici amb instal·lacions adients per aquestes activitats:

Aules diàfanes de música i de dansa, equipades amb instrumental orff i equips audiovisuals.
Aules d’arts plàstiques amb mobiliari per a dibuix i pintura i aula de ceràmica amb forn.
Mediateca.
Jardí d’oci.
Auditori.

Inscripció

La matrícula es realitzarà a partir de l’1 d’abril fins a completar les places oferides. Per a formalitzar-la és necessari dur un número de compte bancari (IBAN) per a domiciliar el pagament, una fotocòpia del DNI del titular del compte bancari i una foto grandària carnet del xiquet o la xiqueta.
L’alumnat del centre durant el curs 2018-2019 té un 10% de descompte sobre la tarifa i no ha d’aportar cap document per a formalitzar la matrícula.
Per a més informació, escriviu a info@cmeviciana.es o telefoneu al 964 033 230 o envieu whatsapp al 674356639

Inscripció / Inscripción

FORMULARI ESCOLA D’ESTIU EAE 2019

0 + 8 = ?

¿Qué és la Escuela Artística de Verano?

Es una iniciativa cultural de tiempo libre desarrollada por el equipo docente del Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana.
Con un profesorado especializado en danza creativa y expresión corporal, rítmica musical y artes plásticas y destinada a niños y niñas de 4 (nacidos en 2015) a 14 años, es una escuela de verano muy lúdica y diversa, con talleres de todo tipo y salidas que permiten al alumnado conocer otros lugares de la provincia y tener nuevas experiencias de desarrollo personal.
El resultado es un acercamiento lúdico y sin complejos ni prejuicios a las artes. Un acercamiento que no exige ningún conocimiento previo y que nos permite vivirlas como parte cotidiana de nuestras vidas,, compartir con otros compañeros y compañeras y pasar un mes de julio muy entretenido.

¿Qué ofrece?

Esta escuela de verano, como corresponde a esta época, parte del juego para aprender y vivir la MÚSICA, la DANZA, la CERÁMICA o la PINTURA. De lunes a miércoles, los diferentes talleres impartidos por profesorado especialidad conforman la parte principal de la actividad. Los jueves y los viernes aprovechamos bien para hacer salidas culturales y recreativas y conocer lugares y personas (parques naturales, museos, oficios…) que nos muestran las cosas que se hacen y tenemos alrededor, bien para organizar juegos y gincanas que nos permiten salir de la rutina y desarrollar otras destrezas.
Las actividades están orientadas en la EDUCACIÓN EN VALORES, la cooperación y participación, la convivencia y el desarrollo personal de los participantes.

¿A quién está dirigida?

A niños y niñas entre 4 (nacidos en 2015) y 14 años.
Se organizarán en grupos diferenciados según la edad, con un máximo de 16 alumnos por grupo.
Plazas limitadas

Horario y duración

Del 1 al 26 de julio, de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 h, ampliándose en caso necesario para realizar salidas culturales, las cuales se comunicarán con anterioridad a las familias.
Coste

200 euros el curso completo. Los que se matriculan en abril pueden fraccionar el precio en 3 pagos; los que se matriculan en mayo pueden fraccionar el precio en 2 pagos.

Lugar de realización

Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana. Calle Sant Pere Pasqual s/n, 12530 Burriana.
Instalaciones

El CMA dispone de un edifico con instalaciones apropiadas para estas actividades:

Aulas diáfanas de música y danza, equipadas con instrumental orff y equipos de audiovisuales
Aulas para artes plásticas con mobiliario para dibujo y pintura y aula de cerámica con horno de cerámica
Mediateca
Jardín de ocio
Auditorio

Inscripción

La matrícula se realizará a partir del 1 de abril hasta completar las plazas ofrecidas. Para formalizarla es necesario llevar un número de cuenta bancario (IBAN) para domiciliar el pago, una fotocopia del DNI del titular de la cuenta bancaria y una foto tamaño carné del niño o la niña.
El alumnado del centro durante el curso 2018-2019 tiene un 10% de descuento sobre la tarifa y no tiene que aportar ningún documento para formalizar la matrícula.
Para más información, escribid a info@cmeviciana.es o llamad al 964 033 230 o enviar un whatsapp al 674356639.