JARDÍ ARTÍSTIC

Introducció

Es tracta d’una proposta comuna que pretén fomentar des de la infància el coneixement i l’apreciació de la música, de la dansa i de les arts plàstiques, iniciant els xiquets en el seu aprenentatge des d’edats primerenques. Les diferents matèries es treballen de manera conjunta, amb programacions didàctiques coordinades, és a dir, es tracta d’un procés globalitzador, ja que s’hi treballen diferents matèries que desemboquen totes en els mateixos objectius, la qual cosa dóna un resultat molt més compacte en l’alumnat. Actualment, el Jardí Artístic es troba diferenciat en tres cicles:

– De 0 a 3 anys: l’activitat es desenvolupa amb els pares i consta d’una hora setmanal. Cada dissabte una professora de l’especialitat (arts plàstiques, música, dansa) s’encarrega de l’activitat.

– De 4 a 6 anys: l’activitat es desenvolupa entre setmana i són dues hores a la setmana sense els pares. S’alternen sessions d’una hora d’arts plàstiques, dansa i música.

– 7 anys: l’alumnat tria una especialitat, de manera que, cada dues sessions de l’especialitat, tenen una sessió de les altres disciplines (per exemple, si trien música, tots els dimarts tenen música i els dijous tenen o bé arts plàstiques o bé dansa).

Objectius

• Fomentar des de la infància el coneixement i apreciació de la música, la dansa i les arts plàstiques, iniciant els xiquets en el seu aprenentatge des del naixement.
• Oferir recursos i estratègies a les famílies per a transmetre coneixements artístics adequats a les necessitats i capacitats dels xiquets.
• Afavorir el component lúdic de les activitats artístiques i desenvolupar el gust per aquestes a través de l’estimulació.
• Reforçar el vincle afectiu del xiquet amb la seua família i reafirmar la desinhibició, espontaneïtat i autonomia personal.
Contribueix a…
• Autoestima física, l’ajuda a valorar les seues destreses.
• Autoestima afectiva, li permet actuar més segur de si mateix, ser més alegre i independent.
• Autoestima social, enforteix el sentit del treball cooperatiu i la solidaritat i està més obert a la crítica.
• Autoestima ètica, li permet definir-se com a responsable i se sent capaç de complir compromisos.
• Reforçar el vincle afectiu del xiquet amb la seua família i reafirmar la desinhibició, espontaneïtat i autonomia personal.

Horaris i preus curs 2019-2020

De 0 a 3 anys (nascuts 2018-2016)   140,00 €
Jardí Artístic 1 dissabte, 10.00-10.50h  
Jardí Artístic 2 dissabte, 11.00-11.50h  
Jardí Artístic 3 dissabte, 12.00-12.50h  
De 4 a 6 anys (nascuts 2015-2013)   185,00 €
Jardí Artístic 4 (nascuts 2015) dilluns i dimecres, 17.30-18.25h  
Jardí Artístic 5 (nascuts 2014) dilluns i dimecres, 17.30-18.25h  
Jardí Artístic 6 (nascuts 2013) dimarts i dijous 17:30-18:25h  
De 7 anys – especialitat arts plàstiques (nascuts 2012) dimarts 17.30-18.55h i dijous 17.30-18.25h 185,00 €
De 7 anys – especialitat dansa (nascuts 2012) dimarts i dijous, 17.30-18.25h 185,00 €
Iniciació a la dansa acadèmica (nascuts 2012) dimarts, 18.30-19.30h 86,00 €
De 7 anys – especialitat música (nascuts 2012) dimarts i dijous 17.30-18.25h / dimarts i dijous 18.30-19.25h 185,00 €
Iniciació a l’instrument (nascuts 2012) segons disponibilitat 165,00 €

JARDÍN ARTÍSTICO

Introducción

Se trata de una propuesta común que pretende fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música, la danza y las artes plásticas, iniciando a los niños y niñas en su aprendizaje desde edades tempranas. Las diferentes materias se trabajan de manera conjunta, con programaciones didácticas coordinadas, es decir, se trata de un proceso globalizador, puesto que se trabajan diferentes materias que desembocan todas en los mismos objetivos, dando un resultado mucho más compacto en el alumnado. Actualmente, el Jardín Artístico se encuentra diferenciado en tres ciclos:

– De 0 a 3 años: la actividad se desarrolla con los padres y consta de una hora semanal. Cada sábado una profesora de la especialidad (artes plásticas, música, danza) se encarga de la actividad.

– De 4 a 6 años: la actividad se desarrolla entre semana y son dos horas a la semana sin los padres. Se alternan sesiones de una hora de artes plásticas, danza y música.

– 7 años: el alumnado elige una especialidad de forma que cada dos sesiones de la especialidad, tienen una sesión de las otras disciplinas (por ejemplo, si eligen música, todos los martes tienen música y los jueves tienen bien artes plásticas, bien danza).

Objetivos

• Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la música, la danza y las artes plásticas iniciando a los niños en su aprendizaje desde su nacimiento.
• Ofrecer recursos y estrategias a las familias para transmitir conocimientos artísticos adecuados a las necesidades y capacidades de los niños.
• Favorecer el componente lúdico de las actividades artísticas y desarrollar el gusto por estas a través de la estimulación.
• Reforzar el vínculo afectivo del niño con su familia y reafirmar la desinhibición, espontaneidad y autonomía personal.
Contribuye a…
• la autoestima física, le ayuda a valorar sus destrezas.
• la autoestima afectiva, le permite actuar más seguro de si mismo, ser más alegre e independiente.
• la autoestima social, fortalece el sentido del trabajo cooperativo, la solidaridad y está más abierto a la crítica.
• la autoestima ética, lo permite definirse como responsable y se siente capaz de cumplir compromisos.
• reforzar el vínculo afectivo del niño con su familia y reafirmar la desinhibición, espontaneidad y autonomía personal.