Dansa

El cos com a instrument creatiu, el moviment com a art, l’educació corporal, la socialització… L’Escola Municipal de Dansa ha creat un projecte basat en l’estimulació de la creativitat, el descobriment del propi cos i la seua disciplina, l’aprenentatge de les diferents tècniques de dansa i els valors que la creació en grup comporta. Aquest projecte es desenvolupa en dues vies d’ensenyament. D’una banda, tenim les assignatures acadèmiques (dansa clàssica, dansa contemporània, dansa espanyola…), amb les quals hem construït un itinerari formatiu elemental de quatre anys que continuaria amb les diferents especialitats de dansa a partir de l’edat de 12 anys. D’altra banda, l’Escola té una oferta d’activitats relacionades amb la dansa i l’educació corporal, fora de l’àmbit acadèmic, atenta a les demandes de l’alumnat: hip-hop, funky, moviment Pilates, consciència corporal, etc.

DE 8 A 11 ANYS

1r de Dansa Elemental: dimarts i dijous 17.30-19.30h

2n de Dansa Elemental: dimarts i dijous 17.30-19.30h i divendres 17.30-18.30h

3r de Dansa Elemental: dilluns 17.30-20.30h dimecres 17.30-19.30h divendres 17.30-19.30h

4t de Dansa Elemental: dilluns 17.30-20.00h dimecres 17.30-20.30h divendres 17.30-20.30h

DE 12 A 18 ANYS

Dansa Clàssica: dimecres i divendres 16.00-17.30h

Dansa Contemporània: dimarts 16.00-17.30h i dijous 17.30-19.00h

Dansa Espanyola: dilluns 16.00-17.30h i dijous 19.00-20.30h

Dansa Flamenca: dilluns 16.00-17.30h i dijous 16.00-17.30h

Funky: dilluns i dijous 17.30-18.30h o dilluns i divendres 18.30-19.30h

Dansa del ventre: divendres 15.30-17.30h

Danses urbanes: dimarts 18.30-19.30h i divendres 17.30-18.30h

Balls tradicionals valencians: dimarts 19.30-20.30h i divendres 18.00-19.00h

ADULTS:

Dansa del ventre: divendres 15.30-17.30h

Balls de saló: dimarts i dijous 15.30-16.30h

Balls de saló: dimarts i dijous 19.30-20.30h

Balls de saló: dimarts i dijous 20.30-21.30h

Balls tradicionals valencians: dimarts 20.30-21.30h i divendres 19.30-21.30h (2h a triar)

Sevillanes: dimarts i dijous 20.30-21.30h

Dansa espanyola iniciació: dilluns 19.30-21.30h i dimecres 19.30-20.30h

Dansa espanyola avançat: dimarts i dijous 15.00-16.30h

Dansa clàssica: dilluns i dimecres 15.00-16.00h

Dansa contemporània: dilluns i dimecres 15.00-16.30h

Dansa flamenca iniciació: per determinar

Dansa flamenca mitjà: dilluns i dimecres 15.00-16.00h

Dansa flamenca mitjà: dilluns i dimecres 20.00-21.30h

Consciència corporal dimarts i divendres 15.00-16.00h

ESCOLA SÈNIOR (majors de 60 anys)

Tonificació del cos: dilluns i divendres 15.00-16.00h

Reeducació postural: dimarts i dijous 12.00-13.00h

Sevillanes: dimecres 16.30-17.30 i divendres 16.00-17.00h

Balls de saló: dimarts i dijous 16.30-17.30h

Balls tradicionals valencians: dimarts i dijous 16.00-17.00h

Dansa del ventre: divendres 15.30-17.30h

Aquesta escola de municipal de dansa rep una subvención de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Danza

El cuerpo como instrumento creativo, el movimiento como arte, la educación corporal, la sociabilización. La Escuela Municipal de Danza ha creado un proyecto basado en la estimulación de la creatividad, el descubrimiento del propio cuerpo y su disciplina, el aprendizaje de las diferentes técnicas de la danza y los valores que la creación en grupo comportan. Este proyecto se desarrolla en dos vías de enseñanza, por una parte tenemos la asignaturas académicas (danza clásica, danza contemporánea, danza española…) con las cuales hemos construido un itinerario formativo elemental de cuatro años que continuaría con las diferentes especialidades de danza a partir de los 12 años. Por otra parte, la escuela tiene una oferta de actividades relacionadas con la danza y la educación corporal, fuera del ámbito académico, atenta a las demandas del alumnado: hip hop, funky, movimiento pilates, consciencia corporal, etc.

DE 8 A 11 AÑOS

1º de Danza Elemental: martes i jueves 17.30-19.30h

2º de Danza Elemental: martes i jueves 17.30-19.30h i viernes 17.30-18.30h

3º de Danza Elemental: lunes 17.30-20.30h miércoles 17.30-19.30h viernes 17.30-19.30h

4º de Danza Elemental: lunes 17.30-20.00h miércoles 17.30-20.30h viernes 17.30-20.30h

DE 12 A 18 AÑOS

Danza Clásica: miércoles i viernes 16.00-17.30h

Danza Contemporánea: martes 16.00-17.30h i jueves 17.30-19.00h

Danza Española: lunes 16.00-17.30h i jueves 19.00-20.30h

Danza Flamenca: lunes 16.00-17.30h i jueves 16.00-17.30h

Funky: lunes i jueves 17.30-18.30h o lunes i viernes 18.30-19.30h

Danza del vientre: viernes 15.30-17.30h

Danses urbanes: martes 18.30-19.30h i viernes 17.30-18.30h

Bailes tradicionals valencianos: martes 19.30-20.30h i viernes 18.00-19.00h

ADULTOS:

Danza del vientre: viernes 15.30-17.30h

Bailes de Salón: martes i jueves 15.30-16.30h

Bailes de Salón: martes i jueves 19.30-20.30h

Bailes de Salón: martes i jueves 20.30-21.30h

Bailes tradicionals valencianos: martes 20.30-21.30h i viernes 19.30-21.30h (2h a triar)

Sevillanas: martes i jueves 20.30-21.30h

Danza Española iniciació: lunes 19.30-21.30h i miércoles 19.30-20.30h

Danza Española avançat: martes i jueves 15.00-16.30h

Danza Clásica: lunes i miércoles 15.00-16.00h

Danza Contemporánea: lunes i miércoles 15.00-16.30h

Danza flamenca iniciación: per determinar

Danza flamenca medio: lunes i miércoles 15.00-16.00h

Danza flamenca medio: lunes i miércoles 20.00-21.30h

Consciencia corporal: martes i viernes 15.00-16.00h

ESCUELA SENIOR (mayores de 60 años)

Tonificación del cuerpo: lunes i viernes 15.00-16.00h

Reeducación postural: martes i jueves 12.00-13.00h

Sevillanas: miércoles 16.30-17.30 i viernes 16.00-17.00h

Bailes de Salón: martes i jueves 16.30-17.30h

Bailes tradicionals valencianos: martes i jueves 16.00-17.00h

Danza del vientre: viernes 15.30-17.30h